logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 301/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ โครงการ คพจ.1 และ คฟม.2 ประจำปี 2562
รายละเอียด
1.รหัสพัสดุ 1000010001 เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 1,000 ต้น 2.รหัสพัสดุ 1000010004 เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 500 ต้น 3.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 800 ต้น 4.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 400 ต้น 5.รหัสพัสดุ 1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 จำนวน 200 ต้น 6.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 400 ท่อน 7.รหัสพัสดุ 1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 300 ท่อน 8.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x01.2x2.50 เมตร จำนวน 900 ท่อน 9.รหัสพัสดุ 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 400 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
17,403,336.00 บาท
วันที่ประกาศ
20/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี
e-mail
่jinnapat.mai@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-242434 ต่อ 10326-7
โทรสาร
045-243265/045-255905
ผู้บันทึกข้อมูล
จิณณพัฒฒ์ ไมตรีจิตต์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตของงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) 301. 2562.pdf
2รายละเอียดคุณลักษณะสเปค ครบถ้วน 49 หน้า.pdf
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คอนกรีต 62 ล่าสุด.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อร่างเอกสารประกวดราคา 301-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น