logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.010/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ งบ คพจ.1
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,277,869.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
26/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผจซ.กบญ.(ก.3)
e-mail
teeranai.ker@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์
โทรสาร
034332926
ผู้บันทึกข้อมูล
ธีรไนย เกิดเจริญ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น