logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-CDD-01/2018
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
รายละเอียด
เคเบิลใยแก้วนำแสงแบบ Figure-๘ Corrugated Steel Type Amour ชนิด G.๖๕๒D ขนาด ๒๔ Cores จำนวน ๑๖๔ เส้นทาง ระยะทาง ๓,๑๔๐ กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
214,107,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองออกแบบระบบสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
warayu.wor@pea.co.th, jidapa.jon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์
0-2590-9021
โทรสาร
0-2589-4850-1
ผู้บันทึกข้อมูล
จิดาภา จงศรีวัฒนพร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1PEA-CDD-01-2018_Part 1.pdf
2PEA-CDD-01-2018_Part 2.pdf
3PEA-CDD-01-2018_Part 3.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น