logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(E)-025/2562
เรื่อง
จัดซื้อชุดเครื่องมือมาตฐานสำหรับก่อสร้างงานไฟฟ้าสำหรับเคเบิลใต้ดิน
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
16,050,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
20/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
0-2590-9066
โทรสาร
0-2590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
วิมล เสนารายณ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1025.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น