logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3/ปธ.(บห.) EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 คขก.2 คฟม.2 งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (I.MR) ปี 2562 กฟอ.ปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1.เสา คอนกรีต ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 300 ต้น 2.เสา คอนกรีต ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 250 ต้น 3. เสา คอนกรีต ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 500 ต้น 4.สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 1200 แผ่น 5. คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร จำนวน 100 ท่อน 6.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 800 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,285,073.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
e-mail
Surapong.vad@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 17 หมู่ 8 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์
044284394
โทรสาร
044284397
ผู้บันทึกข้อมูล
นิภาวรรณ อินทร์ปั้น

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กฟอ.ปักธงชัยขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กฟอ.ปักธงชัย.pdf
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กฟอ.ปักธงชัยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กฟอ.ปักธงชัย.pdf
3สเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟอ.ปักธงชัยสเปค กฟอ.ปักธงชัย.pdf
4เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ7.1 - EBD07.62 - เงื่อนไข.pdf
5ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจเสนอราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ7.2 - EBD07.62 - แนบใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น