logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-041/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
49,491,106.58 บาท
วันที่ประกาศ
28/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
พนารัตน์ เคียนทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162.041-เล่ม TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น