ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                  ๑๑. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์รับงานด้านระบบไฟฟ้า และ / หรือระบบคอมพิวเตอร์
                         (๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งสำนักทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้
                       (๒) กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องแนบหลักฐานการได้รับรองเป็นนิติบุคคล โดยมี สถานฑูตหรือกงสุลไทยประจำประเทศนั้นลงนามรับรองด้วย และต้องผ่านการรับรองของโนตารีปับลิก
                 ๑๕. ในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา) ต้องมีผลงานดังนี้
                       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบนิติบุคคลรายเดียวจะต้องเป็นผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่มีผลงานการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/DMS (Distribution Management System)) ที่มีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท โดยระบบดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมในสถานีไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ สถานีไฟฟ้า และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชุด ได้เป็นอย่างดี และผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี อย่างน้อย ๑ สัญญา (สามารถใช้ผลงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้) 
โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งรับรองโดยผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้นๆ

                       (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้า หนึ่งในผู้เข้าร่วมค้าต้องเป็นผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่มีผลงานตามข้อ ๑๕ (๑) โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งรับรองโดยผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้นๆ
                       (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอที่มิได้มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) และ (๒) ข้างต้น จะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ที่เสนอที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS มีผลงานตามข้อ ๑๕ (๑) โดยผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้ผลงานของผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS มาประกอบในการยื่นข้อเสนอได้ และมีหนังสือให้คำรับรองว่าบริษัทผู้ผลิตจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์และบริการต่างๆ ที่ใช้ในโครงการนี้จนแล้วเสร็จ และมีหนังสือรับรองว่าบริษัทผู้ผลิตจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการบำรุงรักษา และ/หรือ การบริการ และ/หรือ ปรังปรุงซอฟต์แวร์ของ SCADA/TDMS เป็นเวลาอย่างน้อย  ๑๐ ปี หลังจาก Final Acceptance Certificate (FAC) รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอต้องเคยเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหนึ่งในผู้ร่วมค้า/ผู้ค้าร่วม กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้างร้านของเอกชน ในงานด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/DMS/EMS) ที่มีผลงานตามข้อ ๓.๒ (๖) หรืองานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น CSCS, SRTU เป็นต้น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนอย่างน้อย ๑ สัญญา ที่มีมูลค่าของสัญญาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืองานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่มีการใช้งานระบบสื่อสารข้อมูล อย่างน้อย ๑ สัญญา ที่มีมูลค่าของสัญญาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นับถึงวันเสนอราคา โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งรับรองโดยผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้นๆ ทั้งของผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่เสนอ และตัวแทนจำหน่าย

                       ทั้งนี้ มูลค่าของสัญญาหากเป็นผลงานต่างประเทศให้ใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศไว้ ณ วันที่เสนอราคา

                 ๑๖. ต้องแสดงรายละเอียดประวัติผู้บริหารและทีมงานโครงการ โดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอทีมงานที่อย่างน้อย จะต้องประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้
                       (๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/DMS/EMS) อย่างน้อย ๑ โครงการ
                       (๒) ผู้จัดการงานด้านระบบ SCADA/TDMS จากบริษัทผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่เสนอ จำนวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ SCADA/DMS/EMS
                       (๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SCADA/TDMS จากบริษัทผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่เสนอ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ SCADA/DMS/EMS
                       (๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Cyber Security จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ Cyber Security ของระบบ SCADA/DMS/EMS 

                 ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                        (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม กิจการร่วมค้าส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                        (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
                        (๓) กลุ่มผู้เข้าร่วมค้าต้องแสดงหลักฐานข้อตกลงในการเข้าร่วมค้าระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ซึ่งต้องมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมค้าทุกรายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่น ลูกหนี้ร่วมต่อ กฟภ.  ในการดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างนี้
                        (๔) เอกสารประกวดราคาจะต้องมีการลงนามของทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมการงานนั้น โดยมีผลผูกพันตามกฎหมาย
                        ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (หน่วยงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
                 ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยต้องแนบหนังสือลงนามเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๑๔.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๐-๙๕๐๑ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทางอีเมล์ ddip_ddc@pea.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................

 
  ประกาศ ณ วันที่           กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
 
 
(นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ธนัทพงศ์ ปราโมทย์
(นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 โดย นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า