เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ PEA-DDIP-DDC-1/2019
การจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)
ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลงวันที่         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กฟภ." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทำของ
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา
                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
                          ๑.๕     บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                          ๑.๗    หนังสือลงนามเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กฟภ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                          ๒.๑๑     ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์รับงานด้านระบบไฟฟ้า และ / หรือระบบคอมพิวเตอร์
                                        (๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งสำนักทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้
                                        (๒) กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องแนบหลักฐานการได้รับรองเป็นนิติบุคคล โดยมี สถานฑูตหรือกงสุลไทยประจำประเทศนั้นลงนามรับรองด้วย และต้องผ่านการรับรองของโนตารีปับลิก
                          ๒.๑๕      ในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (นับถึงวันเสนอราคา) ต้องมีผลงานดังนี้
                                        (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบนิติบุคคลรายเดียวจะต้องเป็นผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่มีผลงานตามข้อ ๓.๒ (๖) 
โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งรับรองโดยผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้นๆ

                                        (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้า หนึ่งในผู้เข้าร่วมค้าต้องเป็นผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่มีผลงานตามข้อ ๓.๒ (๖) โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งรับรองโดยผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้นๆ
                                        (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอที่มิได้มีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) ข้างต้น จะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์ที่เสนอที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS มีผลงานตามข้อ ๓.๒ (๖) โดยผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้ผลงานของผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS มาประกอบในการยื่นข้อเสนอได้ และมีหนังสือให้คำรับรองว่าบริษัทผู้ผลิตจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์และบริการต่างๆ ที่ใช้ในโครงการนี้จนแล้วเสร็จ และมีหนังสือรับรองว่าบริษัทผู้ผลิตจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการบำรุงรักษา และ/หรือ การบริการ และ/หรือ ปรังปรุงซอฟต์แวร์ของ SCADA/TDMS เป็นเวลาอย่างน้อย  ๑๐ ปี หลังจาก Final Acceptance Certificate (FAC) รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอต้องเคยเป็นคู่สัญญา หรือเป็นหนึ่งในผู้ร่วมค้า/ผู้ค้าร่วม กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้างร้านของเอกชน ในงานด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/DMS/EMS) ที่มีผลงานตามข้อ ๓.๒ (๖) หรืองานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น CSCS, SRTU เป็นต้น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนอย่างน้อย ๑ สัญญา ที่มีมูลค่าของสัญญาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืองานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่มีการใช้งานระบบสื่อสารข้อมูล อย่างน้อย ๑ สัญญา ที่มีมูลค่าของสัญญาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นับถึงวันเสนอราคา โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งรับรองโดยผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้นๆ ทั้งของผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่เสนอ และตัวแทนจำหน่าย
                                        ทั้งนี้ มูลค่าของสัญญาหากเป็นผลงานต่างประเทศให้ใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศไว้ ณ วันที่เสนอราคา

                          ๒.๑๖      ต้องแสดงรายละเอียดประวัติผู้บริหารและทีมงานโครงการ โดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอทีมงานที่อย่างน้อย จะต้องประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้
                                        (๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/DMS/EMS) อย่างน้อย ๑ โครงการ
                                        (๒) ผู้จัดการงานด้านระบบ SCADA/TDMS จากบริษัทผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่เสนอ จำนวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ SCADA/DMS/EMS
                                        (๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SCADA/TDMS จากบริษัทผู้ผลิตระบบ SCADA/TDMS ที่เสนอ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ SCADA/DMS/EMS
                                        (๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Cyber Security จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ Cyber Security ของระบบ SCADA/DMS/EMS 

                          ๒.๑๗       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                                        (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                                        (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
                                        (๓) กลุ่มผู้เข้าร่วมค้าต้องแสดงหลักฐานข้อตกลงในการเข้าร่วมค้าระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ซึ่งต้องมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมค้าทุกรายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่น ลูกหนี้ร่วมต่อ กฟภ.  ในการดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างนี้
                                        (๔) เอกสารประกวดราคาจะต้องมีการลงนามของทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมการงานนั้น โดยมีผลผูกพันตามกฎหมาย
                                        ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (หน่วยงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
                          ๒.๑๘      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยต้องแนบหนังสือลงนามเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   หนังสือลงนามเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   (๓)    สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ ๒.๑๕ (๓) ต้องแนบหนังสือรับรองผลงานทั้งของผู้ผลิต และของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ระบุในข้อ ๒.๑๕ (๓)
                                   (๔)    แบบฟอร์มรายละเอียดทีมงาน
                                   (๕)   List of Delivery, LOD ตามเล่มที่ ๒ Price Schedule
                                   (๖)   แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่เสนอทุกรายการ
                                          ต้องเสนอระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS (Transmission and Distribution Management System)) จากผู้ผลิตที่มีผลงานการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/DMS/EMS) ที่มีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท โดยระบบดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมในสถานีไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ สถานีไฟฟ้า และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชุด ได้เป็นอย่างดี และผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี อย่างน้อย ๑ สัญญา (สามารถใช้ผลงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้) โดยเสนอได้เพียง ๑ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายการ 
                                        อุปกรณ์และระบบที่เสนอต้องมีรายละเอียดทางเทคนิคตามเงื่อนไขประกวดราคา และอุปกรณ์หลัก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (เช่น Firewall) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (เช่น Switch, Router) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000) แล้ว เท่านั้น
                                        อุปกรณ์และระบบที่เสนอถ้าเป็นอุปกรณ์และระบบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีสำนักงานหรือศูนย์ให้บริการภายในประเทศ หรือมีผู้แทนในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทย โดยกรณีที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.15 (3) จะต้องแนบสำเนาหนังสือการแต่งตั้งเป็นผู้แทนในการจำหน่ายและให้บริการดังกล่าว จากผู้ผลิตมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคด้วย (สำหรับ Software ระบบ SCADA/TDMS ต้องเป็นหนังสือจากผู้ผลิต)
                                        ทั้งนี้ การเสนอรายละเอียดอุปกรณ์ต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น บริษัท และประเทศผู้ผลิต การรับประกันการชำรุดบกพร่อง  หรือรายละเอียดอื่นๆ อย่างชัดเจน
                                  (๗)    เอกสารตอบคำถาม (Questionaires) ตามภาคผนวก ค
                                  (๘)    เอกสาร Statement of Compliance ตามเล่มที่ ๑ ภาคผนวก ข
                                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสาร Statement of Compliance ในรูปแบบของตารางและต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวพิมพ์เท่านั้น โดยจะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์และงานทั้งหมดที่เสนอตามข้อกำหนดในเอกสารเล่มที่ ๓ – ๔ Technical Specifications Part A – B และตาราง Statement of Compliance จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดช่องต่างๆดังนี้
                                         ก)  เลขหัวข้อหรือหัวข้อย่อย (Clause or sub-clause number)
                                         ข)  ชื่อหัวข้อหรือหัวข้อย่อย (Clause or sub-clause name)
                                         ค)  สถานะของการยอมรับข้อกำหนด (Compliance Status) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเลือกรหัสใดรหัสหนึ่งในช่องนี้ เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอยอมรับข้อกำหนดหรือไม่ ดังนี้
                                             “C” - หมายถึง สามารถทำได้ตาม (Compliance) หรือ ดีกว่า (Enhance) ข้อกำหนด
                                             "N” - หมายถึง ไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่สมบูรณ์ (Non-compliance) ตามข้อกำหนด
                                             “A”  - หมายถึง สามารถทำได้โดยใช้วิธีอื่นที่แตกต่างจากข้อกำหนด (Alternative)
                                         ง)  สถานะของการเป็นสินค้ามาตรฐาน (Standard Product Status) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเลือกรหัส “C”  ในช่องสถานการณ์ยอมรับข้อกำหนดตาม (ค) ข้างต้น ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเลือกรหัสใดรหัสหนึ่งในช่องนี้ เพื่อแสดงว่าการที่ผู้ยื่นข้อเสนอยอมรับข้อกำหนด นั้น ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนออุปกรณ์หรือระบบที่เป็นสินค้ามาตรฐานทั่วไปของผู้ผลิตหรือต้องมีการดัดแปลงหรือต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้
                                             “S” - หมายถึง เสนออุปกรณ์หรือระบบที่เป็นสินค้ามาตรฐานทั่วไป (Standard Product) ของผู้ผลิต
                                             “M” - หมายถึง เสนออุปกรณ์หรือระบบที่เป็นสินค้ามาตรฐานที่ต้องมีการดัดแปลงหรือต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
                                         จ) การอ้างอิงไปยังเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค (Proposal Reference) การยอมรับข้อกำหนดของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสอดคล้องกับรายละเอียดของเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุในช่องนี้ให้ชัดเจนว่ารายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใดในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โดยให้ระบุเฉพาะเลขอ้างอิง เช่น แฟ้มที่ บทที่ ส่วนที่ หน้าที่ และบรรทัดที่ เป็นต้น และนอกจากนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุเลขหัวข้อหรือหัวข้อย่อยของข้อกำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ณ ตำแหน่งที่มีรายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดนั้นอยู่
                                         ฉ) ในกรณีที่แคตตาล็อกของอุปกรณ์ มีรายละเอียดด้านเทคนิคต่างจากข้อกำหนดของ กฟภ.  แต่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ระบุไว้ในตาราง Statement of Compliance แสดงการยอมรับข้อกำหนดว่าสามารถทำได้ (Compliance) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายและชี้แจงให้ชัดเจน รวมทั้งแนบหนังสือยืนยันจากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือระบบดังกล่าวมาในเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคด้วย มิฉะนั้น กฟภ. จะถือว่าอุปกรณ์หรือระบบที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.
                                         ช) หากมีรายละเอียดหัวข้อใดเป็นรายละเอียดในช่วงดำเนินงานหลังจากลงนามในสัญญา ให้ระบุชี้แจงให้ชัดเจน หรือแนบหนังสือชี้แจงรับรองการทำงานตามข้อกำหนด
                                (๙)   หนังสือรับรองจากจากผู้ผลิต Software ระบบ SCADA/TDMS ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ SCADA/TDMS (กรณีที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.15 (3))
                                (๑๐) หนังสือยืนยันจากผู้ผลิตว่าระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS (Transmission and Distribution Management System)) ที่เสนอจะมีการผลิตและจำหน่ายตลอดระยะเวลารับประกัน และต้องยืนยันการสนับสนุนด้านอะไหล่ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ เช่น Data Acquisition Node (DAC Node) ,Video Wall เป็นต้น และด้านเทคนิคเพื่อการซ่อมแก้ไขและบำรุงรักษาจากผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐(สิบ) ปี หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
                                (๑๑) หนังสือยืนยันว่าจะให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS (Transmission and Distribution Management System)) ที่เสนอ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐(สิบ) ปี หลังจากหมดระยะเวลารับประกัน พร้อมหนังสือเสนอราคาให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟต่อปี
                                       ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกจ้างหรือไม่จ้างบำรุงรักษาดังกล่าวจากผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด หรือบางรายการก็ได้ 
                                (๑๒) หลักฐานการการตั้งสำนักงานหรือศูนย์ให้บริการภายในประเทศ หรือผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทยของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS (Transmission and Distribution Management System)) รวมถึงอุปกรณ์เฉพาะ เช่น Video Wall เป็นต้น ที่เสนอ
                                (๑๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                  เอกสารที่ยื่นทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น      
                                  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟภ. ให้เริ่มทำงาน
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กฟภ.ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 
                                   โดยเอกสารตามข้อ ๓.๒ (๖) – (๘) ในรูปแบบเอกสาร พร้อมสรุปจำนวนเอกสาร จำนวน ๓ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด) ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)กำกับในเอกสารนั้นด้วย และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จำนวน ๑ ชุด ให้นำมาส่งที่สำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ภายใน ๑ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคาโดยไม่ต้องอัพโหลด PDF files (Portable Document Format) ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกรายละเอียดเอกสารตามข้อ ๓.๒ (๖) – (๘) ลงในแบบฟอร์มบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามข้อ ๓.๒ (๑๓) ด้วย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ข้อที่ ๔ สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลังวันเสนอราคาเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา)
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกฟภ.จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กฟภ.จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกฟภ.
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์จะให้มีการชี้แจงให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของสำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (ddip_ddc@pea.co.th) ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ
                          ๔.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาทำการสาธิตระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS (Transmission and Distribution Management System)) ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ กฟภ.
                                   (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องจัดส่งพัสดุที่ใช้ในกาสาธิตครั้งนี้ พร้อมเอกสารแสดงรายการพัสดุที่ใช้ในการสาธิตมาแสดงเพื่อสาธิตให้ กฟภ. พิจารณาภายในไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
                                   (๒) กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันสาธิต และการขอซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ทั้งนี้ในวันที่นำส่งเอกสารข้อ ๓.๒ (๖) – (๘) จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจับฉลากลำดับวันสาธิต และรับข้อมูล GIS จริงสำหรับการสาธิต
                                   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสาธิตให้ครบถ้วน พร้อมสำหรับการสาธิต โดย กฟภ. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการสาธิตพร้อมลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมความเห็น (ถ้ามี)
                                   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ไม่มาทำการสาธิตดังกล่าวภายในกำหนด และไม่สามารถสาธิตให้ผ่านตามคุณสมบัติที่ กฟภ. กำหนด กฟภ. จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อเสนอทางเทคนิค
                                   (๕) รายละเอียดการสาธิตตามที่กำหนดในเล่มที่ ๑ ภาคผนวก ง
                                   (๖) ในการสาธิต กฟภ. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอราคาหรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ของ ผู้ยื่นข้อเสนออันอาจเกิดขึ้นในการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เข้าเสนอราคาครั้งนี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ในระหว่างการสาธิต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กฟภ.ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ สำนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กฟภ.จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กฟภ.ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กฟภ.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
                          ๖.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ อุปกรณ์งานไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๓.๑๑ )
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   ๒๕
                                           (๒)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ   กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ   ๗๕
                                                  ประกอบด้วย
                                                   (๒.๑)  
คุณสมบัติด้านเทคนิค           กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐
                                                   (๒.๒)  คุณสมบัติของทีมงาน           กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ  ๕   
                         ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
                          ๖.๔     กฟภ.สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกฟภ.
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
                                   (๔)    เอกสารที่เสนอไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกฟภ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กฟภ.มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                          ๖.๖     กฟภ.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกฟภ.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกฟภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกฟภ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กฟภ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกฟภ.
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
 
                         ๖.๘      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาทำการสาธิตให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่ กฟภ. กำหนด ที่ กฟภ. โดยหัวข้อของการสาธิตจะต้องประกอบด้วยสาระครบถ้วนตามภาคผนวก ง
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อมูล GIS (ข้อมูลจาก GIS Software ผลิตภัณฑ์ ArcGIS 10.x )  ได้จาก URL link ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ง และการสาธิตการต่อเชื่อมกับระบบ GIS ของ กฟภ.  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอใช้ข้อมูล GIS จริง ที่ กฟภ. จัดเตรียมให้ โดยในวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำส่งเอกสารตามข้อ ๓.๒ (๖) – ๓.๒ (๘) ผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับข้อมูล GIS จริง ที่ใช้ในการสาธิต
                         ๖.๙       การสาธิตตามข้อ ๔.๑๐ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อผ่านการพิจารณาทั้งเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค รวมถึงเอกสารตอบคำถาม (Questionaires) ที่กำหนดในภาคผนวก ค และการสาธิตตามหัวข้อที่กำหนดในภาคผนวก ง
                         ๖.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับคะแนนรวมทางด้านเทคนิคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หากคุณสมบัติทางเทคนิคข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านตามข้อกำหนด หรือได้คะแนน ๐ (ศูนย์) ในข้อใดข้อหนึ่งตามตารางพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิค ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค
                 ๗.    การทำสัญญาจ้าง
                            ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกฟภ. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กฟภ.ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                          ๗.๑     เงินสด
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กฟภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกฟภ. ได้รับมอบไว้แล้ว
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                         กฟภ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการขอเบิกจ่ายเงิน ให้กับ กฟภ. เพื่อขอเบิกเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
                         ๘.๑     ค่าอุปกรณ์
                                   กฟภ. จะจ่ายเงินค่าอุปกรณ์แต่ละรายการแต่ละงวดงานตามสัญญา (โดยจะแบ่งจ่ายตามราคาต่อหน่วยของตามจำนวนที่ส่งมอบแต่ละเดือน ภายในระยะเวลา ๑,๑๗๐ วัน ดังนี้
                                   (๑)  อุปกรณ์ Development System
                                         ก)  ร้อยละ ๓๐ ของค่าอุปกรณ์ Development System แต่ละรายการ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งของถึงคลังพัสดุของผู้รับจ้างที่ในประเทศ โดยแต่ละรายการที่ส่งมอบต้องประกอบด้วยอุปกรณ์รายการย่อยตาม List of Delivery (LOD) ครบถ้วน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
                                         ข)  ร้อยละ ๓๐ ของค่าอุปกรณ์ Development System แต่ละรายการ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบ ณ โรงงานผู้ผลิต (FAT) และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
                                   (๒) อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ตาม (๑) แต่ละรายการ จ่ายร้อยละ ๖๐ ของค่าอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบ ณ โรงงานผู้ผลิต (FAT) และได้ส่งของถึงคลังพัสดุของผู้รับจ้างที่ในประเทศ โดยแต่ละรายการที่ส่งมอบต้องประกอบด้วยอุปกรณ์รายการย่อยตาม List of Delivery (LOD) ครบถ้วน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
                                   (๓)  ร้อยละ ๒๐ ของค่าอุปกรณ์แต่ละรายการ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการติดตั้งและทดสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง (SAT) และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
                                   (๔)  ร้อยละ ๒๐ ของค่าอุปกรณ์แต่ละรายการ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบรับประกันสมรรถนะการใช้งาน (TDMS Guarantees Test) และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว        
                         ๘.๒     ค่าขนส่งภายในประเทศ
                                   กฟภ. จะจ่ายเงินค่าขนส่งภายในประเทศ แต่ละรายการแต่ละงวดงานตามสัญญาโดยจะแบ่งจ่ายตามราคาต่อหน่วยแต่ละรายการตามจำนวนที่ส่งมอบแต่ละเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งอุปกรณ์แต่ละรายการตาม (๑) ถึงสถานที่ติดตั้ง และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา ๑,๑๗๐ วัน
                         ๘.๓     ค่าติดตั้ง
                                   กฟภ. จะจ่ายเงินค่าติดตั้ง แต่ละรายการแต่ละงวดงานตามสัญญาโดยจะแบ่งจ่ายตามราคาต่อหน่วยแต่ละรายการตามจำนวนที่ส่งมอบแต่ละเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละรายการตาม (๑) แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา ๑,๑๗๐ วัน
                 ๙.    อัตราค่าปรับ
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกฟภ. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่กฟภ.ได้รับมอบงาน และออกหนังสือรับรองผลงาน (PAC) ถูกต้องแล้ว โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่กำหนดใน รายละเอียดและขอบเขตงาน ข้อ ๒๐ เกณฑ์ประสิทธิภาพบริการ     
                 ๑๑.    การจ่ายเงินล่วงหน้า
                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กฟภ.ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น โดยในการจ่ายเงินแต่ละงวดแต่ละเดือน กฟภ. จะหักเงินในอัตราเท่ากับเงินล่วงหน้าที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับ จนกว่าจะครบจำนวนเงินล่วงหน้าทั้งหมดที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับ
                          กฟภ. จะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน เมื่อ กฟภ. ได้ออกหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate, PAC) ให้กับผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กฟภ.ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น
                          ๑๒.๒   เมื่อกฟภ.ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                          ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกฟภ.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กฟภ.จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๒.๔   กฟภ.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกฟภ. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
                          ๑๒.๖   กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกฟภ.ไม่ได้
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กฟภ. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          กฟภ. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกฟภ. ไว้ชั่วคราว
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
........................
ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งกาารจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)